e-sensor

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.e-sensor.pl

Spis treści:

§ 1. [Postanowienia ogólne]

§ 2. [Rejestracja użytkownika]

§ 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji]

§ 4. [Obowiązki informacyjne wobec konsumenta]

§ 5. [Płatność]

§ 6. [Dostarczenie towaru]

§ 7. [Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem]

§ 8. [Reklamacje]

§ 9. [Gwarancja i serwis]

§ 10. [Ochrona danych osobowych]

§ 11. [Postanowienia końcowe]

 

 

§ 1. [Postanowienia ogólne]

1.    Regulamin sklepu internetowego (dalej zwany Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego (zwany dalej Sklepem) prowadzonego pod nazwą www.e-sensor.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu przez www.e-sensor.pl (zwany dalej Sprzedawcą) z nabywcami.

2.    Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Nabywcą.

3.    Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę działającego pod firmą e-Sensor Sp. z o.o., ul. Dzikich Jabłoni 18/3, 02-757 Warszawa, NIP: 5272953900

4.    Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem internetowym: www.e-sensor.pl

 

§ 2. [Rejestracja użytkownika]

 

1.    Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu jest prawidłowa rejestracja Nabywcy a w szczególności, ale nie wyłącznie, prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza rejestracyjnego.

2.    W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym nabywca powinien podać swoje następujące dane:

Dane osobowe:

 - Imię i nazwisko;

 - Adres E-mail

 - W przypadku zakupu przez firmę dodatkowo: Nazwa firmy, Nip

Dane teleadresowe osoby rejestrującej:

 - Ulica, Dom/Lokalu

 - Kod pocztowy, Miejscowość;

 - Województwo

 - Telefon

 - Kraj

Twoje Hasło

 - Hasło

 - Potwierdzenie hasła    

3. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji zostanie wysłany mail z prośbą o aktywację konta. Aby aktywować konto należy kliknąć w link podany w wiadomości wysłanej na e-mail podany przy rejestracji a następnie wpisać unikalny identyfikator.

4. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nieaktualności danych podanych przez Nabywcę w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie, przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

 

§ 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji]

 

1.    W celu złożenia zamówienia Nabywca powinien określić towar (Produkt), który zamierza nabyć poprzez dodanie towaru do jego koszyka.

2.    W koszyku musi się znajdować minimum 1 sztuka towaru. Następnie należy wybrać formę przesyłki oraz formę płatności. Dostępne formy płatności zostały opisane w § 5. Jeżeli wysyłka zamówienia ma być zrealizowana na inny adres należy zaznaczyć odpowiednią opcję i uzupełnić dane adresowe.

3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez nabywcę funkcji "zamów i zapłać" dostępnej na dole strony.

4.    Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do Nabywcy na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. W potwierdzeniu znajdują się informacje o:

 - Nazwach towarów, ich ilości oraz cenie;

 - Sposobie dostawy oraz jej kosztach;

 - Aktualnym statusie zamówienia

5.    Przekazanie zamówienia do realizacji, to jest w celu dostarczenia towaru Nabywcy, następuje w ciągu jednego dnia roboczego od momentu dokonania płatności przy płatności przelewem bankowym, autoryzacji płatności kartą kredytową, złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze towaru z zastrzeżeniem ust. 7.

6.    Do momentu przekazania zamówienia do realizacji, Nabywca może zmienić dane teleadresowe bądź anulować zamówienie. Po tym terminie zmiana lub anulowanie zamówienia jest niemożliwe, przy czym nie narusza to prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.    Przekazanie towaru do realizacji może opóźnić się z następujących powodów:

 - Braku towaru w magazynie;

 - Konieczności przygotowania towaru do wydania w związku z jego charakterystyka użytkową

 - Błędu systemu komputerowego.

8. W wypadku określonym w ust. 7 Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Nabywcę o przewidywanym terminie opóźnienia realizacji transakcji za pomocą poczty email lub tel. kontaktowego.

9.    W wypadku, gdy towar przestanie być dostępny na rynku, Sprzedawca poinformuje niezwłoczne Nabywcę o tym fakcie. Nabywcy przysługuje w tym wypadku uprawnienie do zmiany zamawianego towaru lub anulowania zamówienia.

 

§ 4. [Obowiązki informacyjne wobec konsumenta]

 

Wykonując obowiązki informacyjne Sprzedawcy, wynikające z art. 12 ust. 1 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Nabywcę, będącego konsumentem woli związania się umową na odległość, Sprzedawca informuje, iż:

 

1.    Główne cechy świadczenia Sprzedawcy, w szczególności jego przedmiot określone są każdorazowo w opisie produktu oferowanego przez Sprzedawcę. Powyższa informacja znajduje się w zakładce „Opis produktu” na stronie internetowej Sprzedawcy. Przedmiotem zawieranej umowy jest rzecz ruchoma, określona szczegółowo w ww. opisie produktu. Zamówienia składane są za pomocą strony internetowej Sprzedawcy. Porozumiewanie

pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem odbywa się drogą elektroniczną lub telefonicznie.

2.    Dane identyfikujące Sprzedawcę to: e-Sensor Sp. z o.o., ul. Dzikich Jabłoni 18/3, 02-757 Warszawa, NIP: 5272953900

3.    Adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy to: e-Sensor Sp. z o.o., ul. Dzikich Jabłoni 18/3, 02-757 Warszawa; adres poczty elektronicznej Sprzedawcy to: info(at)e-sensor.pl; 

4.    Reklamacje mogą być składane przez konsumenta na adres wskazany w ust. 3 powyżej.

5.    Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie i usługi pocztowe podawana jest każdorazowo w opisie produktu, znajdującym się na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w osobnej informacji, wyświetlanej przed ostateczną akceptacją i złożeniem zamówienia.

6.    Z uwagi na fakt, iż środkiem porozumiewania się na odległość stosowanym przez Sprzedawcę w celu złożenia i przyjęcia zamówienia jest sieć Internet, konsument ponosi koszty wykorzystania tego środka we własnym zakresie, ustalonym indywidualnie z operatorem.

7.    Termin zapłaty ceny oraz pozostałych kosztów zakupu wynosi 1 dzień licząc od złożenia zamówienia. W przypadku płatności za pobraniem, cena oraz koszty zakupu płatna jest przy odbiorze produktu. Dopuszczony przez Sprzedawcę sposób zapłaty określono w § 5 ust. 1 Regulaminu.

8.    Sprzedawca spełnia swoje świadczenie poprzez wysłanie zamówionego produktu na adres wskazany przez konsumenta niezwłocznie po otrzymaniu płatności, chyba że konsument wybrał płatność przy odbiorze produktu. Wówczas zamówiony produkt wysyłany jest niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Czas dostarczenia towaru do nabywcy od dnia przekazania towaru do realizacji wynosi około dwóch dni roboczych z wyjątkiem produktów przy których znajduje się prośba o kontakt w celu potwierdzenia dostępności produktów. Nie może on być jednak dłuższy niż 21 dni. Procedura składania reklamacji przez konsumenta i jej rozpatrywania przez Sprzedawcę określona została w § 8 Regulaminu.

9.    Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

a w przypadku zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolny sposób, w tym listownie oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w niniejszym paragrafie. Pełne pouczenie o prawie odstąpienia zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.

10.     W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy np. koszty przesyłki, kuriera lub dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy w inny sposób. Zwrot może nastąpić w dowolny sposób, z zastrzeżeniem zachowania obowiązującego terminu zwrotu. Z uwagi na gabaryty niektórych produktów, koszty zwrotu mogą przekraczać standardowo przyjęte stawki operatorów pocztowych. Szacunkowo koszty te nie powinny wynieść więcej niż 50 zł brutto przy nadaniu przesyłki za pomocą kuriera.

11.    Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w razie niezłożenia oświadczenia w 14 dniowym terminie,

o którym mowa w ust. 9 powyżej oraz § 7 Regulaminu.

12.    Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

13.    Zasady udzielenia gwarancji określa § 9 Regulaminu. Gwarancja udzielana jest przez producenta, z wyłączeniem Sprzedawcy.

14.    Sprzedawca nie stosuje, ani nie zobowiązał się do stosowania jakiegokolwiek Kodeksu Dobrych Praktyk.

15.    Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta, wynikających z umowy tj. zobowiązania do zapłaty ceny wynosi 2 lata, który to okres stanowi termin przedawnienia roszczenia Sprzedawcy o zapłatę ceny, chyba,

że od umowy odstąpiono lub zrezygnowano z realizacji zamówienia na mocy porozumienia pomiędzy Sprzedawcą i konsumentem. Niezależnie od tego, konsument zobowiązany jest do zapłaty ceny oraz innych kosztów

w terminach określonych w Regulaminie.

16.    Konsument nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, ani do udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.

17.    Strony nie dokonują zapisu na sąd polubowny, ani na mediację. W razie powstania między Stronami sporu, Strony mogą na podstawie zgodnego porozumienia skorzystać z ww. form pozasądowego rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń.

§ 5. [Płatność]

 

1.    Nabywca powinien dokonać zapłaty ceny za zamówione towary za pomocą następujących form płatności:

- Pobranie - płatność następuje przy odebraniu towaru od kuriera/listonosza, do rak kuriera/listonosza;

- Przelew - płatność następuje przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy NR KONTA: 92 1140 2004 0000 3002 8110 9266

- Płatność przy użyciu mechanizmu DotPay.pl

2.    Na płatność składa się cena towaru oraz koszt dostarczenia towaru.

3.    Koszt dostarczenia towaru zgodny jest z informacjami zamieszczonymi na stronie Sklepu.

4.    W przypadku, gdy nabywca wybrał jako sposób płatności przelew lub kartę płatniczą, Sprzedawca przekazuje towar kurierowi do realizacji zamówienia, tj. w celu dostarczenia go Nabywcy, po dokonaniu płatności przez Nabywcę i jej autoryzacji.

5.    W przypadku, gdy nabywca nie dokonał płatności w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez odstąpienie od zawartej umowy. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dniu od upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym. Oświadczenie Sprzedawcy może być złożone również w formie wiadomości elektronicznej, przesłanej na adres podany przez Nabywcę.

 

§ 6. [Dostarczenie towaru]

 

1. Towar zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu rejestracyjnym jako adres odbioru.

2. Czas dostarczenia towaru do nabywcy od dnia przekazania towaru do realizacji wynosi ok dwóch dni roboczych z wyjątkiem produktów przy których znajduje się prośba o kontakt w celu potwierdzenia dostępności produktów. Nie może on być jednak dłuższy niż 21 dni.

3. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Dostawa towaru następuje wyłącznie w dni robocze.

5. Do odebrania towaru uprawniony jest Nabywca lub osoby przez niego upoważnione.

6. W przypadku, gdy przy odbiorze Nabywca stwierdzi uszkodzenia mechaniczne dostarczonego towaru wskazujące na jego uszkodzenie bądź niekompletność, Nabywca uprawniony jest do odmowy przyjęcia towaru.

7. Dla skuteczności odmowy przyjęcia towaru Nabywca powinien wypełnić stosowne dokumenty przewozowe, o których informację uzyska bezpośrednio od osoby dostarczającej towar. Nie wypełnienie tych dokumentów uważane będzie za przyjęcie towaru przez Nabywcę.

 

§ 7. [Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem – prawo odstąpienia od umowy]

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych

w niniejszym Regulaminie lub indywidualnie w Zamówieniu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Konsument może odstąpić od umowy również drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.    Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chybaże Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść samodzielnie,  z uwzględnieniem § 4 ust. 10 Regulaminu.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej

w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

12.    Produkt powinien zostać zwrócony nieuszkodzony, bez śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd oraz sprawny technicznie, kompletny oraz w oryginalnym opakowaniu.

13. W wyniku odstąpienia przez konsumenta od umowy, jest on zobowiązany do zwrotu towaru na własny koszt Sprzedawcy wraz z fakturą VAT wystawiona przez Sprzedawcę dla towaru, z zaznaczonym polem "zwrot".

 

§ 8. [Reklamacje]

 

1. Reklamacje powinny być składane pisemnie, na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 4 Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy określić:

a) na czym polega wada produktu;

b) kiedy wada została wykryta;

c) sugerowany sposób załatwienia reklamacji;

2.   Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych lub okradzenia przesyłki podczas transportu, jest sporządzenie protokołu niezgodności oraz natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie Sklepu www.e-sensor.pl. Po pokwitowaniu odbioru przesyłki i ewentualnym dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy przewozowej. Jeśli zawartość przesyłki nie byłaby zgodna z zamówieniem, kurier spisuje na życzenie odbiorcy protokół niezgodności oraz przyjmuje przesyłkę do zwrotu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.

3.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

4.    Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)   nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)   nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Nabywcę, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)   nie nadaje się do celu, o którym Nabywca poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)   została Nabywcy wydana w stanie niezupełnym.

5.    Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Nabywcę lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

6.    Jeżeli Produkt ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7.    Jeżeli Nabywcą jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Nabywcę inny sposób zaspokojenia.

8.    Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy (zamówienia), w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

9.    Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.     Po otrzymaniu reklamacji i zbadaniu jej zasadności, Sprzedawca udziela odpowiedzi w terminie 14 dni, licząc od jej doręczenia, informując, czy reklamacja została uwzględniona. Sprzedawca informuje Nabywcę o powodach nieuwzględnienia reklamacji. W razie konieczności, do oceny zasadności reklamacji może być przybrany rzeczoznawca. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Nabywca ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

11.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Nabywcy.

12.    W przypadku zakupu produktów przez podmiot nie będący konsumentem, rękojmia za wady sprzedanych produktów jest wyłączona.  

 

§ 9. [Gwarancja i serwis]

 

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

 

Przed odesłaniem wadliwego produktu prosimy wszystkich Klientów mających wątpliwości co do faktycznego uszkodzenia używanego urządzenia o kontakt  info(at)e-sensor.pl

Informujemy, że Sprzedawca nie jest podmiotem udzielającym lub realizującym jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne. Uszkodzone produkty należy wysłać na adres sprzedającego lub poprosić sprzedawcę o podanie adresu do wysyłki.

 

§ 10. [Ochrona danych osobowych]

 

1. Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie, jakim jest to konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami.

2. Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca gromadzi i przetwarza w zakresie określonym w pkt. 1, będą przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych.

3. Danych osobowych Nabywcy, Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.

4. Zgodnie z przepisami ustawy określonej w pkt. 2, Nabywcy przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz korekty swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę.

 

§ 11. [Postanowienia końcowe]

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o Prawach konsumenta.

2. W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień Regulaminu Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

3. Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy są również dostępne na stronie sklepu internetowego, w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Nabywcę.

4. Regulamin wszedł w życie w dniu 01.10.2016r

5. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu (Wzór formularza odstąpienia od umowy)

Załącznik nr 2 do Regulaminu (Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy)

 

REGULAMIN  PANELU  e-Sensor.pl

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego e-Sensor.pl, dostępnego pod adresem internetowym http://e-Sensor.pl. Serwis jest prowadzony i zarządzany przez Usługodawcę. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 

2.Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem http://e-Sensor.pl/kontakt oraz mailowo: info@e-sensor.pl 

 

3.Treść Regulaminu jest nieprzerwanie i nieodpłatnie dostępna w witrynie internetowej http://e-sensor.pl/regulamin.html, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odczytanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin dostępny jest w języku polskim

 

4.Wszelkie prawa do e-Sensor.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej e-Sensor, a także do formularzy, logotypów i innych należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

§ 2 DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają

1.ABONAMENT – stała opłata ponoszona i wybrana przez Użytkownika z tytułu zapewnienia Użytkownikowi stałego dostępu do Serwisu i możliwości korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Usługodawcę;

 

2.AKTYWNE URZĄDZENIE – Urządzenie, które posiada wykupiony abonament lub wysyła dane w ramach darmowego planu;

 

3.APLIKACJA – aplikacja e-Sensor. Aplikacja wymaga systemu Android od wersji 5.0;

 

4.CENNIK – cennik Usług świadczonych przez Usługodawcę, stanowiący wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania;

 

5.KONTO - bezpłatne konto prowadzone przez Usługodawcę indywidualnie dla każdego Użytkownika pod unikalną nazwą Użytkownika (login) będące zbiorem zasobów, na którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika, w tym informacje o jego działaniach w ramach Serwisu;

 

6.KONSUMENT – Użytkownik będący osobą fizyczną korzystający z Serwisu albo zainteresowany korzystaniem z Serwisu, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową);

 

7.PRZEDSIĘBIORCA - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

 

8.PRZETWARZANIE DANYCH - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych z Urządzeń, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie oraz inne operacje, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

 

9.REGULAMIN – niniejszy Regulamin;

 

10.REJESTRACJA – procedura zakładania Konta;

 

11.SERWIS - serwis internetowy e-Sensor, dostępny pod adresem internetowym http://e-Sensor.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

 

12.USŁUGI – usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu i udostępniane odpłatnie lub nieodpłatnie;

 

13.URZĄDZENIE - sprzęt elektroniczny służący do zbierania, gromadzenia, prezentacji różnych danych – w zależności od rodzaju Urządzenia (temperatura, wilgotność, pozycja GPS, stan baterii, zasięg RSSI, inne);

 

14.USŁUGODAWCA 

 

15.UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała prawidłowej Rejestracji, w wyniku której uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;

 

16.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług, określające w szczególności rodzaj Abonamentu.

 

 

 

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1.Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 

2.Usługi świadczone są za pomocą strony internetowej na której loguje się Użytkownik drogą elektroniczną lub za pomocą Aplikacji.

 

3.Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

 

a.Urządzenie z dostępem do Internetu,

 

b.dostęp do poczty elektronicznej,

 

c.przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies, (zalecana przeglądarka internetowa : Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej),

 

d.telefon komórkowy bądź inne urządzenie z systemem Android od wersji 5.0.

 

4.Usługodawca przyjmuje do przetwarzania dane przesyłane przez Urządzenia poprawnie zainstalowane w Serwisie i poprawnie aktywowane przez Użytkownika. O poprawności zainstalowania Urządzenia w Serwisie świadczy jego widoczność i funkcjonalność w Serwisie.

 

5.Usługodawca przetwarza dane z Urządzeń gdy Urządzenie jest Aktywne w jego bazie danych (Aktywne Urządzenie).

 

6.Historia danych w Serwisie jest dostępna wyłącznie dla aktywnych Urządzeń. W zależności od wybranego Abonamentu, Użytkownik ma dostęp do historycznych danych z określonego czasookresu – max 12 miesiecy . Dane archiwalne, nieobjęte Abonamentem, po 3 miesiącach od momentu zakończenia Abonamentu mogą zostać bezpowrotnie usunięte z Serwisu, a Usługodawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Przy wyborze „pakietu START” dane mogą być usuwane niezwłocznie jeśli Użytkownik nie opłaci abonamentu na kolejny miesiąc.

 

7.Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik upoważnia Usługodawcę do przetwarzania danych, jakie są potrzebne do prawidłowego świadczenia Usług oraz zostały zgromadzone przez Usługodawcę w związku z świadczeniem Usług. Usługodawca może dokonywać przetwarzania powyższych danych w celach zarobkowych. 

 

8.Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 

9.Zawarcie umowy o świadczenie odpłatnych Usług następuje w procesie składania Zamówienia poprzez wybranie Abonamentu i zobowiązanie się do zapłaty poprzez kliknięcie w „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po opłaceniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje dostęp do odpłatnych Usług świadczonych przez Usługodawcę.

 

10.Usługodawca dopuszcza zamieszczanie na stronie internetowej Serwisu lub Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług podmiotów trzecich. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. 

 

 

 

§ 4  USŁUGI

 

1.Użytkownik może korzystać z usługi prowadzenia Konta w Serwisie pod warunkiem, że zakupił u Usługodawcy Urządzenie dedykowane do obsługi przez Serwis oraz dokonał Rejestracji.

 

2.Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:

 

a.odbiór, zbieranie, gromadzenie i przechowywanie, wyświetlanie, prezentacja różnych danych – w zależności od rodzaju Urządzenia (temperatura, wilgotność, pozycja GPS, stan baterii, zasięg RSSI, inne) - usługa odpłatna;

 

b.powiadamiania e-mail o przekroczeniu dozwolonego progu np. temperatura za wysoka/temperatura za niska – usługa nieodpłatna;

 

c.prowadzenie Konta – usługa nieodpłatna;

 

d.umożliwienie zamieszczania opinii – usługa nieodpłatna;

 

e.udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą – usługa nieodpłatna;

 

f.udostępnienie Aplikacji – usługa nieodpłatna.

 

3.Usługa o której mowa w § 4 pkt 1 a Regulaminu dostępna jest po opłaceniu Abonamentu. Umowa o świadczenie odpłatnych Usług zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia okresu trwania określonego w Abonamencie lub wykorzystaniu dostępnej w ramach Abonamentu ilości pomiarów. Wówczas dostęp do Konta zostaje zablokowany. Wznowienie dostępu do Konta możliwe jest po opłaceniu Abonamentu.

 

4.Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja dokonywana jest po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Do rejestracji wymagane jest wprowadzenie następujących danych: adres e-mail, hasło.

 

5.Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usuwania kont Użytkowników nieaktywnych Urządzeń, bez potrzeby wcześniejszego poinformowania Użytkownika.

 

6.Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.

 

7.Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii odnoszących się m.in. do usług Serwisu. Umowa o świadczenie usługi zamieszczania opinii zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej dodania w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia opinii bez podawania powodów.

 

8.Użytkownik dodając opinię oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe. 

 

9.Treść opinii powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

 

10.Usługodawca jest uprawniony do nie zamieszczenia wypowiedzi lub usuwania wypowiedzi, które są niezgodne ze stanem faktycznym, sprzeczne z prawem, naruszają prawa osób trzecich lub Usługodawcy (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

 

11.Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

12.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

 

13.W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

 

 

§ 5  OPŁATY

 

1.Wszelkie zasady dotyczące opłat i płatności opisane są w Załączniku nr   do niniejszego Regulaminu.

 

2.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich. W Cenniku zamieszczona jest cena brutto.

 

3.Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:

 

a.przelew na rachunek bankowy wskazany w informacji przesłanej Użytkownikowi;

 

b.płatność elektroniczna.

 

4.Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności za odpłatną Usługę w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca może odstąpić od umowy sprzedaży usług na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego wezwania Użytkownika do zapłaty w wyznaczonym terminie. Strony dopuszczają wezwanie Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany podczas zakładania Konta z potwierdzeniem odbioru. 

 

5.Na podstawie danych zamieszczonych na Koncie Użytkownika wystawiane będą Użytkownikowi faktury VAT.

 

6.Faktury doręczane będą Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres mail podany podczas zakładania Konta.

 

7.Opłaty za usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu uiszczone będą przez Użytkownika na wskazany w fakturze rachunek bankowy Usługodawcy.

 

8.Brak opłaty za Usługę dla przyporządkowanego dla Użytkownika Urządzenia, które posiada aktywny abonament, powoduje zablokowanie dostępu do niektórych funkcji Serwisu tj. do odpłatnych funkcji.

 

9.Odblokowanie dostępu do funkcji dostępnych w abonamencie nastąpi po wniesieniu opłaty za bieżący okres rozliczeniowy.

 

 

 

§ 6  PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 

1.Do obowiązków Użytkownika należy:

 

a.prawidłowa (zgodna z instrukcją obsługi) instalacja Urządzenia;

 

b.zapewnienie poprawnej pracy Urządzenia przez m.in. wymianę baterii, poprawną konfigurację sieci WiFi, aktualizację aplikacji itp;

 

c.właściwa konserwacja Urządzenia;

 

d.niedostarczanie treści o charakterze bezprawnym;

 

e.niekorzystanie z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności niedostarczanie treści o charakterze bezprawnym;

 

f.poszanowanie dóbr osobistych oraz innych praw, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich;

 

g.wprowadzanie do Serwisu danych zgodnych ze stanem faktycznym;

 

h.niestosowanie urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu, a także w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników.

 

2.Użytkownik nie może prowadzić działań, których celem jest obciążanie skrzynek odbiorczych innych Użytkowników lub Usługodawcy. Wysyłanie wiadomości reklamowych jest niedopuszczalne.

 

3.Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę danych wprowadzonych przez Użytkownika i umieszczonych w jego Koncie do obsługi złożonego Zamówienia, a Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika i ich nieujawniania osobom trzecim. Po zrealizowaniu Zamówienia dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, i mogą być przechowywane najdłużej do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Użytkowników wynikających z umowy o świadczenie usług. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie w sieci Internet opinii Użytkownika na temat Usługodawcy i funkcjonalności Systemu.

 

 

 

§ 7  ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKÓW

 

1.Usługodawca ponosi odpowiedzialność za świadczone Usługi na podstawie Regulaminu i w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli do powyższego doszło wskutek siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej.

 

3.Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim jakie mogą powstać w wyniku niezgodnego z prawem lub celem, zastosowania Urządzeń i danych przez nie zebranych.

 

4.Usługodawca nie odpowiada za problemy z użytkowaniem Serwisu wynikające z niedostępności sieci internetowej lub sieci GSM po stronie Użytkownika bądź Usługodawcy.

 

5.Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikające z okresowych awarii jakie mogą wystąpić po stronie Usługodawcy w postaci awarii serwerów, przerw w dostawie prądu czy przerw w dostępie do sieci Internet.

 

6.Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw technicznych. Usługodawca w miarę możliwości, planuje przerwy techniczne  na godziny nocne.

 

7.Usługodawca nie odpowiada za problemy w transmisji danych z Urządzeń na serwer Usługodawcy wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania sieci GSM lub sieci internetowej. W szczególności nie odpowiada za awarie i takie zmiany w konfiguracji sieci GSM lub konfigurację sieci internetowej, które uniemożliwiają prawidłową transmisję danych.

 

8.Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku błędnego działania oprogramowania urządzeń podłączonych do Serwisu lub oprogramowania serwerowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych przesyłanych do Serwisu. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za skutki prawne i faktyczne za czynności jakie wykonał Użytkownik, a które nie są zgodne z czynnościami opisanymi w instrukcji obsługi.

 

9.Wyłączając Klientów będących Konsumentami, Usługodawca nie odpowiada za braki w danych spowodowane zdarzeniami losowymi lub okolicznościami technicznymi na jakie nie ma wpływu (a w tym m .in.: awarie sieci GSM, awarie sieci internetowej, awarie i przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie instalacji elektrycznej, awarie sieci informatycznej i sprzętu komputerowego, nieprawidłowy montaż Urządzeń, nieprawidłowe funkcjonowanie WiFi, GPRS, GPS, siła wyższa). Ograniczenie odpowiedzialności względem Konsumentów jest o tyle możliwe, o ile zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 

10.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu treści reklamowych zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu.

 

 

 

§ 8  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży lub od Umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta, bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

 

2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Urządzenia Konsumentowi lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług - od dnia jej zawarcia.

 

3.W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Urządzeń, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 

4.Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być sformułowane przez Użytkownika samodzielnie, albo może być to wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu. Pouczenie o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr  .

 

5.Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej, przez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy lub złożone osobiście.

 

6.Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia w formie elektronicznej o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

7.Skutki odstąpienia od Umowy:

 

a.w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;

 

b.w przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę;

 

c.Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakich użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.;

 

d.Zakupione Urządzenie należy zwrócić na adres Usługodawcy. Konsument powinien odesłać Urządzenie na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Urządzenie przed upływem terminu 14 dni;

 

e.Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Urządzenia z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

 

f.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Urządzenia wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Urządzenia;

 

8.Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

 

a.świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

 

b.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

 

c.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

d.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

e.w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

f.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

g.o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

 

h.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

 

 

§ 9  REKLAMACJE

 

1.Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. 

 

2.Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą m.in. jakości, ilości, ceny lub rozliczenia Zamówienia, warunków dostawy albo dotyczącą funkcjonowania serwisu w formie pisemnej. Reklamację można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Usługodawcy, pocztą tradycyjną lub mailową albo za pomocą formularza kontaktowego.

 

3.Celem rozpatrzenia reklamacji Urządzenia, Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowane Urządzenie, o ile to możliwe - dołączając do niego dowód zakupu. Urządzenie należy dostarczyć lub przesłać na adres Usługodawcy.

 

4.Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zaistniałego problemu będącego przyczyną reklamacji. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr   do niniejszego Regulaminu, ale skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

 

5.Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Urządzenia w terminie do 14 dni kalendarzowych, a reklamacji dotyczącej Usług elektronicznych - w terminie do 30 dni kalendarzowych.

 

6.W przypadku braków, Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia reklamacji w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika. Nieprzekraczalny termin na udzielenie odpowiedzi Konsumentowi to 30 dni kalendarzowych.

 

7.W przypadku, gdy na Urządzenie została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Urządzenia w Sklepie. Usługodawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Urządzenia.

 

§ 10  PRZEDSIĘBIORCY

 

1.Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Użytkowników będących Przedsiębiorcami.

 

2.Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Usługodawcą.

 

3.Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Z tego tytułu Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia względem Usługodawcy.

 

4.W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określone w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona.

 

5.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania przewoźnika. Z chwilą wydania Urządzenia będących przedmiotem Umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Urządzeniem oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

 

6.Przedsiębiorca po otrzymaniu Urządzenia zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Urządzenia, Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia - w obecności przewoźnika - protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Urządzeń oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika.

 

 

 

§ 11  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Usługodawca. Dane osobowe Użytkowników zbierane są wyłącznie w celu realizacji umowy o sprzedaż Urządzenia oraz umowy o świadczenie usług.

 

2.Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr     do Regulaminu.

 

3.Usługodawca zbiera dobrowolnie podane przez Użytkowników informacje. Usługodawca może też zapisać informacje o parametrach połączenia jak np. numer telefonu bądź adres IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz wykorzystać je w celach bezpieczeństwa.

 

4.Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 

5.Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 

6.Usługodawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze informatycznym i organizacyjnym. Usługodawca stosuje środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przed ich ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, a także przed nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

7.Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W szczególnych przypadkach Usługodawca może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

8.W przypadku zmiany danych Użytkownika, powinien on niezwłocznie dokonać ich modyfikacji w Serwisie.

 

9.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy lub do czasu świadczenia Usługi albo do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

10.Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności.

 

 

 

§  12  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1.O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie oraz obowiązuje jurysdykcja sądów polskich.

2.W przypadku, gdy stroną Umowy jest Konsument, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, do rozstrzyganie ewentualnych sporów właściwy jest sąd ze względu na siedzibę Usługodawcy.

3.Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Informacja o zmianie regulaminu będzie umieszczona w Serwisie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W sytuacji, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, przesyłając stosowną informację na adres e-mai